Sorry, this entry is only available in Български.

Общи условия за ползване на интернет магазина на www.isomax.bg и за извършването на покупки на стоки през него

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приети от „ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ” ЕООД (наричано по-долу “ДОСТАВЧИК”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 298 от Търговския закон. Същите са неделима част от Договора за продажба на стоки от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 318 от ТЗ и чл. 183 от ЗЗД.

1.1.1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между „ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ” ЕООД с ЕИК 131370237, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ”, на онлайн магазина в www.isomax.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ включват три основни категории лица:

 1. Физически лица (в т.ч. представители на юридически лица), които са ПОЛЗВАТЕЛИ на уеб сайта на ДОСТАВЧИКА и могат да разглеждат съдържанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, без да е необходимо да се регистрират за това;
 2. Физически лица по смисъла на §13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, които са ПОЛЗВАТЕЛИ на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки по Договора за продажба на стоки от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 183 от ЗЗД;
 3. Юридически лица по смисъла на §13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, които са ПОЛЗВАТЕЛИ на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки по Договора за продажба на стоки от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 318 от ТЗ.

1.1.2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат:

 • условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ;
 • условията, реда и начина за сключване на Договори за продажба на стоки от разстояние между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • правата и задълженията на ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по сключените помежду им Договори за продажба на стоки от разстояние, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

(2) Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е задължително условие за сключването на Договор за продажба на стоки от разстояние между ДОСТАВЧИКА и съответния ПОЛЗВАТЕЛ и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, които не са приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(4) Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия на isomax.bg” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от ПОЛЗВАТЕЛ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и след като ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са публикувани на видно място на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са достояние на всеки посетител.

(6) Публикуването на стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до ДОСТАВЧИКА за сключване на Договор за продажба на стоки от разстояние по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(7) Маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия на isomax.bg” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от ПОЛЗВАТЕЛ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН създава необорима презумпция, че:

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е запознал с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, преди да ги приеме и потвърждава, че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия на isomax.bg” ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ги приема.
 2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отправил предложение за сключване на Договор/и за продажба на стоки от разстояние (В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на “потребител” по смисъла на чл.1,ал.1, т.1.1.1., подт.2 и подт. 3 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ)

(8) Всяка завършена поръчка се счита за сключен Договор.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Изомакс-Байчев” ЕООД:
 2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица”, бул. Витоша 67, ап.1.
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица”, бул. Витоша 67, ап.1.
 4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица”, бул. Витоша 67, ап.1., еmail: info@isomax.bg, телефон 02/981-22-65; 0899908550.
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131370237 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG131370237.

 1. Надзорни органи:
 2. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. “Витоша” №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ISOMAX.BG

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://isomax.bg/online-store/ чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват Договор/и за продажба от разстояние на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват Договор за продажба на стоки от разстояние, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://isomax.bg/online-store/ или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ Договор за продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 6. (1) Ползвателят и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договор за продажба на стоки от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на Договори за продажба на стоки от разстояние, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните ” Съгласен съм с Общите условия на isomax.bg” и “Регистрация”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, които задължително включват електронен адрес по смисъла на чл.8, ал.1 и актуален телефонен номер. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 9. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, достъпни на адрес https://isomax.bg/online-store/.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък (количка) със стоки за покупка;

(2) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(3) Избор на начин и момент за плащане на цената;

(4) Потвърждение на поръчката;

 1. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Договорът за дистанционна продажба между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита сключен в момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ потвърди чрез електронно съобщение до ПОЛЗВАТЕЛЯ, че поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ е изпратена на посочения адрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ при подаването на поръчката.

(2) Сключените договори за дистанционна продажба се съхраняват в базата данни на ДОСТАВЧИКА. При поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ предоставя сключения договор за дистанционна продажба на посочения при регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до ДОСТАВЧИКА поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ, като същите се посочват в потвърждението на поръчката.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за дистанционна продажба на стоки.

(4) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за дистанционна продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за дистанционна продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 1. НАЧИН НА ДОСТАВКА, СРОКОВЕ И ЦЕНИ

Чл. 13 (1) ДОСТАВЧИКЪТ обработва поръчки и извършва доставки само в работни дни, като за поръчки, направени в почивни дни или официални празници, срокът за доставка се счита от първия работен ден след пускането на поръчката.

(2) При наличие на стоките на склад, срокът за доставка е до 2 работни дни, съгласно горните условия, и не по-късно от 14 дни след датата на поръчка.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има правото на отказ от потвърдена поръчка, в случай че стоките не са налични към момента на поръчката. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочените съгласно чл.8 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ данни за контакт или на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ телефонен номер, в рамките на 1 работен ден след датата на поръчката.

(4) При възникване на обсоятелства по смисъла на чл. 9, ал. 12 поръчката може да бъде отменена, без неустойки за двете страни, или да бъде договорена дата за доставка, която да бъде конкретизирана в писмена форма на посочените съгласно чл.8 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ данни за контакт или на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ телефонен номер, в рамките на 3 работни дни след, когато стоката ще бъде налична.

(5) Поръчката няма да бъде осъществена в случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е посочил невярна информация в регистрационната форма, като:

– Непълен адрес

– Грешен/липсващ телефонен номер

(6) Към момента на получаване ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.

(7) Доставката се осъществява чрез подизпълнител, който е доставчик на спедиторски услуги (Куриер), съгласно условията на избрания от Доставчика подизпълнител.

(8) Цената на доставката не е включена е цената на поръчката и следва да бъде заплатена от ПОЛЗВАТЕЛЯ на подизпълнителя (Куриера) при получаване на стоката. Цената се определя от куриерската фирма, въз основа на приетите от нея условия.

(9) Заедно с доставката на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯ получава:

– Фактура или стокова разписка от ДОСТАВЧИКА за извършената продажба

– Товарителница за извършената доставка от Куриер

Чл. 14. (1) Всички цени, публикувани на https://isomax.bg/online-store/ са в български лева с начислен данък добавена стойност (ДДС). В цените на продуктите не е включена цена за доставка до адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(2) Цената на стоката се заплаща при нейното получаване, като плащането се извършва в момента на доставката от Куриера чрез наложен платеж или авансово по банков път.

(3) Поръчаната стока може да бъде получена само от:

 1. ПОЛЗВАТЕЛЯ – съответно индивидуализиран според данните от неговия акаунт или съответната поръчка за покупка;
 2. лице, овластено от ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи стоката със самата поръчка;
 3. лице, което е изрично овластено от ПОЛЗВАТЕЛЯ да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 4. лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на Договора се определя в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(6) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(7) При приемането на стоката лицето по ал. 3 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 16. Правилата на настоящия Раздел 8 от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на Договора за продажба от разстояние или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА или КУРИЕРСКАТА ФИРМА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при поискване.

(4) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на Договора за продажба от разстояние.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(6) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на:

 1. при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и различно от превозвача е влязъл/влязло във владение на стоките;

или

 1. при договор, съгласно който ПОТРЕБИТЕЛЯТ поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и различно от превозвача е влязъл/влязло във владение на последната стока;

(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора за продажба от разстояние. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(5) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.

(6) Възстановяването на сумата може да се извърши по един от посочените по-долу начини, по избор на клиента:

 1. В брой – на място в офисите на ДОСТАВЧИКА;
 2. Чрез банков превод, след като предварително се уточни банковата сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1., като това включва:

 1. Да е запазена е оригиналната опаковка на продукта;
 2. В опаковката са всички аксесоари (ако към продукта има такива);
 3. Продуктите не са увредени по какъвто и да било начин.

Чл. 19. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на Договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ДОСТАВЧИКА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 20. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.isomax.bg.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената Процедура за забравени имена и пароли, достъпна на адрес www.isomax.bg.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ” по всяко време, без предизвестие, като новите условия ще бъдат своевременно публикувани на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (www.isomax.bg). С публикуване на промените ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се считат за уведомени.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на стоките, които се предлагат чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (www.isomax.bg) без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени данни и други параметри на стоките. Възможно е да има разлики в цветовото представяне на продуктите.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ може, без съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ, да събира други данни (в това число – IP адрес, време на посещението, място, име и версия на браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеббраузъра чрез който се осъществява достъпа до Интернет страницата www.isomax.bg), които могат да бъдат използвани от ДОСТАВЧИКА за подобряване на услугите или със статистическа цел.

Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези ОБЩИ УСЛОВИЯ на адрес www.isomax.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за дистанционна продажба на стоки остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. С прехвърлянето на вещните права върху закупените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки, не се прехвърлят свързаните с вещта права на интелектуална собствеността (в това число и права върху марки, промишлени дизайни, патенти за изобретения, полезни модели, обекти на авторски и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и всякакви други обекти на интелектуална и индустриална собственост). ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
 2. нарушение на каквито и да било права върху интелектуалната или индустриална собственост,
 3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и
 4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. За случаи на непреодолима сила и/или случайни събития се считат и действия на трети лица извън контрола на ДОСТАВЧИКА, които са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията му.

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 29. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. За неуредените в Договора за дистационна продажба на стоки и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ (неделима част от него) въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на електронния магазин www.isomax.bg.

Чл. 33. (1) Информацията, предоставена на www.isomax.bg, е собственост на ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ ЕООД. Забранява се копирането и разпространението на части или на цялото съдържание, публикувано на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.isomax.bg без изричното съгласие на собственика ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ ЕООД.

(2) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да разглеждат и отпечатват страници или обекти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН единствено за лична употреба, тъй като всички публикувани данни и изображения на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са обект на права върху интелектуална и индустриална собственост и употребата им, както и предоставянето им на трети лица без разрешението на правопритежателя противоречи на закона и ще послужи като основание за търсене на гражданска и наказателна отговорност.