ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

на „ИЗОМАКС-БАЙЧЕВ” ЕООД

    Ръководството на „Изомакс-Байчев“ ЕООД напълно съзнава отговорността да развива бизнеса си в една от най-динамичните области – строителството, по-конкретно производството и предлагането на строителни материали.

    Нашата цел е да съдействаме на всички, които се нуждаят от среда, лишена от неблагоприятното въздействие на климатичните и природните условия, за да развиват успешно бизнеса си и да гарантираме постигането на домашен уют, спокойствие и сигурност в жилищата когато семейството е заедно, почива и празнува с близки и приятели.

   Идеята ни е да произвеждаме и предлагаме най-качествените и достъпни за приложение в съдържателно и технологично отношение хидро и топлоизолационни материали с гарантиран произход. Да  допринасяме за успешното изпълнение чрез предоставянето на пълна информация и средства за полагането на материалите или пряко поемане на отговорност за надеждно обслужване.

    Стратегическата ни цел е да бъдем дългосрочен български партньор за решаването изолационни проблеми на нашите клиенти.

Постигането на устойчивост и напредък зависи основно от цялостно прилагане на системността и свързаните принципи:

 • фокусиране върху клиентите;
 • изявяване на лидерство по отношение на съгласуването на политиките, стратегиите, целите и ресурсите;
 • ангажиране на персонала при реализирането на решенията;
 • взаимосвързаност на осъществяваните процеси;
 • промяна чрез постоянно подобряване;
 • решаване чрез обективна информация;
 • управление на отношенията със заинтересованите страни.

    Приоритет в управлението на фирмата е активното реализиране на принципите, а чрез тях и на политиката по качеството.

     Активността ни се изразява в поддържането на единство на всички фактори, влияещи върху фирмата и подхождане с еднаква значимост спрямо тяхното развитие за просперитета ни.

    Клиентите са причината за създаването на фирмата и поради това техните потребности, интереси и изисквания са обект на постоянно изучаване, анализиране и удовлетворяване.  Базисният критерий за нас е доверието с клиентите, към което са насочени всички управленски решения и усилията на персонала – пряка комуникация, взаимноизгодна договореност, срочни и сигурни доставки, вътрешен контрол на изпълнението на клиентските изисквания, оперативно решаване на проблемите.

    Партньорите и доставчиците са значими за развитието на бизнеса ни. Съвместните действия ни обучават, развиват и подпомагат. Взаимноизгодните отношения с партньорите и доставчиците са неразделна част от функционирането и устойчивостта на организацията. Поставяме си общи критерии, на които градим доверието си един в друг.

    С институциите и браншовите организации сме съвместно заинтересовани да определяме рамките и допустимостта на реализирането на процесите на фирмата. Да поддържаме постоянна съзидателна комуникация. Съставът на организацията следи и прилага по убеденост актуалните за процесите национални и международни нормативни регламенти.

    Персоналът е най-важната част от фирмата ни. Стремежът ни е в „Изомакс-Байчев“ ЕООД служителите и работниците да намерят най-оптималното място да развият и приложат знанията, уменията и опита си. Наша задача е да  създадем максимално адекватни условия за обучение, квалификация, комуникация и практическа реализация в управлението на производството, изпълнението на хидроизолации, поддържането на техническото и измервателното оборудване и удовлетворяването на клиентските изисквания. Отнасяме се с внимание към предложенията на служителите и работниците, защото те са в сърцето на ежедневното функциониране на процесите. Създаваме всички необходими условия, които да осигуряват здравето и безопасността на персонала.

    Технологичните, информационните ресурси и новите знания гарантират изпълнението на процесите. Поддържането им на оптимално равнище във всеки един момент ни предоставя възможност за бързи и адекватни анализи, вземане на обосновани решения и предвиждане на възможностите за развитие. Затова те са постоянно в центъра на вниманието ни.

Всички усилия, които полагаме са насочени към осъществяването на ефикасни и ефективни дейности при:

Производството на хидро и топлоизолационни материали и изпълнението на хидроизолации, за да бъдат:

 • Достъпни за всички фирми, организации и граждани;
 • Да обхващат най-широк кръг от изисквания;
 • Изпитани в лабораторни условия с най-точни и утвърдени средства;
 • Безкомпромисно съответстващи на международното и национално законодателство;
 • Организирани и управлявани на основата на обективна информация от персонал с висок професионален капацитет;
 • Изпълнявани от специалисти, със средства от най-висок клас;
 • С възможност за постоянно проследяване на дейностите;
 • Обезпечени по отношение на рисковете. Търсене на най-оптималните решения за обезпечаване на рисковете;
 • Осигурени с максимална надеждност, сигурност и ангажимент за най-бързо решаване на всички възникнали проблеми.
 • Точност, пълнота и срочност на изпълнение на поръчките;
 • Непрекъснат вътрешен контрол на изпълнението на дейностите и осигуряване на прозрачност;
 • Сигурност и конфиденциалност на информацията;
 • Постоянна комуникация по повод на всяко изискване на клиентите;

    За реализирането на тези намерения ръководството на „Изомакс-Байчев” ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството в съответствие c международния стандарт ISO 9001.

Като Управител  на „Изомакс-Байчев” ЕООД,

ДЕКЛАРИРАМ:

    Личното си участие и отговорност за непрекъснато развитие на системата за управление на качеството, за осигуряването на необходимите ресурси за изпълнение на обявената политика, формулираните цели, гарантиращи непрекъснато подобряване, устойчивост на фирмата и постигане на просперитет.

pechat small

 

01.12.2017 г.                                                                                                                             Управител:

инж. Петър Байчев